Инфра Червени ПАНЕЛИ

Custom Facebook Display

1. Винаги използвайте/сменяйте и двете батерии на дистанционното от един и същи тип.

2. Ако климатичната системата няма да се използва продължителен период от време, извадете батериите, за да съхраните експлоатационния им живот.

3. Ако екранът на дисплея на дистанционното управление започне да избледнява, сменете и двете батерии.

4. Използвайте 2 батерии тип AAA (1,5 волта).

5. Дистанционното управление никога не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.

6. Приемникът на сигнали се намира в тялото.

7. За да включите климатика, насочете дистанционното управление към него. Между тях не трябва да има никакви блокиращи предмети.

8. За осъществяване на добра комуникация, излъчвателят и приемникът на сигнали трябва да са винаги чисти. За почистването им използвайте меки кърпи.

9. В случай че имате и други дистанционно задействани уреди, сменете позиционирането им или се консултирайте с вашия сервизен техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За вътрешно почистване се свържете с упълномощен сервизен център. Не използвайте агресивни миещи препарати, които могат да предизвикат корозия или да повредят уреда.Освен това, агресивните миещи препарати могат до повредят изделието и да предизвикат пожар или риск от електрически удар.

Въздушен филтър

Разположените зад лицевия панел/решетка въздушни филтри трябва да се проверяват и почистват веднъж на всеки две седмици, а ако се налага и по-често. За свалянето на филтрите виж информативните схеми за всеки тип модел. Почистете филтрите с прахосмукачка или с топла сапунена вода. Ако мръсотията по тях не се отстранява лесно, измийте ги с разтвор от миещ препарат в хладка вода. След измиването им ги изсушете добре на сянка и ги сложете обратно на място.

Плазмени филтри

Разположените зад въздушния филтър плазмени филтри трябва да се проверяват и почистват веднъж на всеки 3 месеца, а ако се налага и по-често. За свалянето на филтрите виж информативните схеми за всеки тип модел. Почистете филтрите с прахосмукачка.

Съвети при работа с климатика

 • -Не преохлаждайте помещението.
 • -Оставяйте щорите затворени или завесите спуснати.
 • -Поддържайте равномерна температура в помещението.
 • -Уверете се, че вратите и прозорците са плътно затворени.
 • -Проветрявайте редовно помещението.
 • -Почиствайте редовно въздушния филтър.

Предпазни мерки

 • -Обръщайте се към правоспособен техник от обслужващия сервиз за поправка и поддръжка на този уред.
 • -Не поставяйте нищо върху външното тяло!
 • -Не поставяйте пръст във входящия и изходящия въздушен отвор на климатика, когато той работи, защото може да се нараните.
 • -Не включвайте и не изключвайте климатика директно от контакта, освен ако това не е необходимо.
 • -При аномалии в работата на климатика го спрете, изключете го от захранващата мрежа и се обадете в сервиза.
 • - Не поставяйте климатика на места където може да има изтичане на газ.
 • - Непускайте или спирайте уреда като включвате или изключвате направо захранващия кабел.
 • -Не пускайте уреда с мокри ръце или във влажна среда.
 • - Не отваряйте климатика по време на работа.
 • -Не пийте и не използвайте вода източена от климатика.
 • -Изключете главното захранване, когато не ползвате уреда дълго време.
 • - Никога не докосвайте металните части на уреда, когато почиствате филтъра.
 • -Климатикът не е предназначен за използване от малки деца и инвалиди без надзор.
 • -Когато се наложи подмяна на кабела за захранване, това трябва да се извърши от правоспособен техник от обслужващия сервиз, като се използват оригинални резервни части.

Съвети за отстраняване на неизправности! Спестете време и пари!

Проблем. Възможни причини. Какво да се направи?

 • Климатикът е изключен от контакта. Уверете се, че щепселът на климатика е вкаран докрай в контакта.
 • Изгорял предпазител/изключен прекъсвач. Проверете таблото с бушони/прекъсвачи на помещението и сменете бушона или възстановете прекъсвача.
 • Климатикът не се стартира-Спиране на електрическото захранване. Натиснете в положение Изкл.След възстановяване на електрическото захранване изчакайте 3-5 минути преди дарестартирате климатика.
 • Високо напрежение. Ако електрическото напрежение е много високо или ниско, дефектнотоковата защита ще изключи.
 • Въздушният поток е ограничен. Уверете се, че няма завеси, щори или мебели, които да блокират предната част на климатика.
 • Въздушният филтър е замърсен. Почиствайте филтъра поне веднъж на 2 седмици.
 • Климатикът не охлажда/отоплява както трябва-Помещението може да е било много горещо/студено. При първото включване на климатика трябва да го оставите да поработи известно време, за което помещението да се охлади/отопли.
 • Има загуби на студен/топъл въздух. Проверете за отворени регистри на камини и за отворени въздуховоди за връщане на студен/топъл въздух.
 • Проверете заданията за температура. Уверете се, че те са правилни.

 

Изображението на продуктите е примерно и може да има несъответствие с действителния продукт.
Савулен Клима не носи отговорност за допуснати грешки в техническото описание на продукта.